Baby

สำหรับสมาชิก

การบริการสำหรับสมาชิก
การศึกษาต่อเนื่อง

คลิกที่นี่

คู่มือการใช้งาน
Baby

สำหรับหน่วยงาน

การบริการสำหรับสำหรับหน่วยงาน การศึกษาต่อเนื่อง

คลิกที่นี่

คู่มือการใช้งาน
Baby

สำหรับผู้ดูแลระบบ

การบริการสำหรับผู้ดูแลระบบ
การศึกษาต่อเนื่อง

คลิกที่นี่

คู่มือการใช้งาน
Baby

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามการบริการ
การศึกษาต่อเนื่อง

คลิกที่นี่


ยินดีต้อนรับ การศึกษาต่อเนื่อง สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

การศึกษาต่อเนื่อง

“การศึกษาต่อเนื่อง” หมายถึง การศึกษา และ/หรือ การฝึกอบรมระยะสั้นที่จัดขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต โดยหมายรวมถึงกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพหรือวิชาการหรือมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรหรือพัฒนาวิชาชีพ

About

ติดต่อการศึกษาต่อเนื่อง สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

โทร : 020509427

00

สมาชิกสภา

00

สมาชิกการศึกษาต่อเนื่อง

00

สมาชิกหมดอายุ

00

จำนวนองค์กร